cozaar 50mg film-coated tab 50 mg

Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: Gigamed
Thành phần: losartan potassium
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.05 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: 952
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in