diltiazem stella 60mg tab 60 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: diltiazem hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng calci
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: Stella Pharm Logo
Ký hiệu trên viên thuốc2: 60
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in