giotrif filmtab 30 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: afatinib
Phân loại MIMS: Liệu pháp nhắm trúng đích
Dạng: Tablet
Màu sắc: Blue
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: Logo
Ký hiệu trên viên thuốc2: T30
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in