itranstad cap 100 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: itraconazole
Phân loại MIMS: Thuốc kháng nấm
Dạng: Capsule
Màu sắc: Yellow, Green
Kích thước: 2.12 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: Stella Pharm Logo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in