jadenu film-coated tab 180 mg

Nhà sản xuất: Novartis Pharma
Thành phần: deferasirox
Phân loại MIMS: Thuốc giải độc & khử độc
Dạng: Tablet
Màu sắc: Blue
Kích thước: 14 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: NVR
Ký hiệu trên viên thuốc2: 180
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in