jardiance duo 5-1000 film-coated tab

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: empagliflozin, metformin hydrochloride
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 2.15 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: S5
Ký hiệu trên viên thuốc2: 1000
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in