keppra 500mg film-coated tab 500 mg

Nhà sản xuất: UCB
Nhà tiếp thị: GlaxoSmithKline
Thành phần: levetiracetam
Phân loại MIMS: Thuốc chống co giật
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1.7 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: ucb 500
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in