lamictal 50mg tab 50 mg

Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline
Thành phần: lamotrigine
Phân loại MIMS: Thuốc chống co giật
Dạng: Tablet
Màu sắc: Cream
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: LAMICTAL 50
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in