lamone 100 film-coated tab 100 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: lamivudine
Phân loại MIMS: Thuốc kháng virus
Dạng: Tablet
Màu sắc: Orange
Kích thước: 1.15 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: Stella Pharm Logo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in