lercastad 10 film-coated tab 10 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: lercanidipine hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng calci
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 0.65 cm
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in