lexostad 50 film-coated tab 50 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm J.V.
Thành phần: sertraline
Phân loại MIMS: Thuốc chống trầm cảm
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 50
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in