lomexin 200mg vag insert 200 mg

Nhà sản xuất: Recordati
Nhà phân phối: Tedis
Thành phần: fenticonazole nitrate
Phân loại MIMS: Thuốc tác dụng lên âm đạo
Dạng: Suppository
Màu sắc: Cream
Kích thước: 2.1 cm
Hình dạng: Tear
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in