lostad t25 film-coated tab 25 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: losartan potassium
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: No Shape
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in