mobic tab 15 mg

Mobic tab 15 mg  (15 mg)
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: meloxicam
Phân loại MIMS: Thuốc kháng viêm không steroid
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 0.95 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc2: 77C 77C
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in