mobic tab 7-5 mg

Mobic tab 7.5 mg  (7.5 mg)
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: meloxicam
Phân loại MIMS: Thuốc kháng viêm không steroid
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 0.95 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: 59D 59D
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in