nootropil film-coated tab 800 mg

Nhà sản xuất: UCB
Nhà tiếp thị: GlaxoSmithKline
Thành phần: piracetam
Phân loại MIMS: Thuốc hướng thần kinh & thuốc bổ thần kinh
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.95 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: N N
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in