osarstad 160mg film-coated tab 160 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: valsartan
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1.6 cm
Hình dạng: Bullet/torpedo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in