osarstad 80mg film-coated tab 80 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: valsartan
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Dạng: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Shield
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in