otipax ear drops

Nhà sản xuất: Biocodex
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: phenazone, lidocaine hydrochloride
Phân loại MIMS: Các thuốc khác dùng cho tai
Dạng: Eye/Ear Drops
Hình dạng: Undefined
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in