remeron film-coated tab 30 mg

Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: Gigamed
Thành phần: mirtazapine
Phân loại MIMS: Thuốc chống trầm cảm
Dạng: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 1.3 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: MSD
Ký hiệu trên viên thuốc2: TZ5 TZ5
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in