sifrol depotab 0-75 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: pramipexole dihydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị bệnh Parkinson
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc2: P2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in