sifrol divitab 0-25 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: pramipexole dihydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị bệnh Parkinson
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc2: P7 P7
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in