sifrol xr tab 0-375 mg

Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim
Thành phần: pramipexole dihydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị bệnh Parkinson
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 0.9 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: Boehringer Logo
Ký hiệu trên viên thuốc2: P1
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in