sumakin 625 viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Mekophar
Thành phần: sulbactam, amoxicillin
Phân loại MIMS: Penicillin
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.8 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: 625
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in