ternafast 60 vi��n n��n bao phim 60 mg

Nhà sản xuất: Mekophar
Thành phần: fexofenadine hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Dạng: Tablet
Màu sắc: Orange
Kích thước: 1.25 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 60
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in