topamax tab 25 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: topiramate
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.65 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: TOP
Ký hiệu trên viên thuốc2: 25
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in