transamin cap 250 mg

Nhà sản xuất: Daiichi Sankyo
Nhà phân phối: Zuellig Pharma
Thành phần: tranexamic acid
Phân loại MIMS: Thuốc cầm máu
Dạng: Capsule
Màu sắc: Yellow, Orange
Kích thước: 1.8 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: D605 D605
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in