xyzal 5mg film-coated tab 5 mg

Nhà sản xuất: UCB
Nhà tiếp thị: GlaxoSmithKline
Thành phần: levocetirizine dihydrochloride
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: Y
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in