Không tìm thấy kết quả cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Kết quả tìm kiếm của 14 Dành cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.1 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
CH 6
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.1 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
CH 5
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.9 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
CH 3
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
1.1 cm
Hình dạng:
Odd Shapes
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.65 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.9 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
E1
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.9 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
E2
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.6 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.6 cm
Hình dạng:
Round
Nhà sản xuất:
Dạng:
Tablet
Màu sắc:
White
Kích thước:
0.8 cm
Hình dạng:
Round
Ký hiệu trên viên thuốc:
A+L

Không tìm thấy kết quả cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in