Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này thông báo về phương pháp thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị được MIMS Pte. Ltd và các công ty liên quan của MIMS Pte. Ltd (sau đây được gọi chung là “MIMS”) thực hiện khi quý vị truy cập vào/sử dụng website MIMS.com, ứng dụng, phần mềm (nếu có) và các dịch vụ (“các Dịch Vụ”) của MIMS, mục đích sử dụng của các thông tin cá nhân này cũng như phương pháp xử lý các thông tin cá nhân đó.
MIMS xác nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập của quý vị trong quá trình quản lý Trang Thông Tin Điện Tử này và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để duy trì sự an toàn, tính toàn vẹn và sự bảo mật của các thông tin cá nhân được thu thập theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.
1. Những thông tin cá nhân được MIMS thu thập, mục đích và lý do của việc thu thập thông tin cá nhân
MIMS sẽ thu thập/sử dụng các thông tin cá nhân đã thu thập của quý vị để phục vụ các mục đích chính sau. Trong mọi trường hợp khi thu thập thông tin cá nhân, có thể sẽ có các trường hợp thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng để tạo ra các tài liệu thống kê theo phương thức sao cho không thể xác định được danh tính của các cá nhân, trừ khi có quy định khác trong các Điều Khoản Sử Dụng của MIMS.
(Mục đích sử dụng)
 • Quản lý, nâng cấp, cá nhân hóa Trang Thông Tin Điện Tử và các Dịch Vụ được cung cấp;
 • Liên lạc với quý vị về Tài Khoản Người Dùng và các cập nhật đối với Trang Thông Tin Điện Tử;
 • Cung cấp các Dịch Vụ và thông tin liên quan tới Trang Thông Tin Điện Tử;
 • Gửi cho quý vị nhiều nội dung giáo dục và thông tin tiếp thị/quảng cáo liên quan hơn từ MIMS hoặc thay mặt cho các đối tác của MIMS;
 • Phát triển và nghiên cứu các dịch vụ mới;
 • Gửi thông báo liên quan tới các bảng câu hỏi, sự kiện và các thông tin tương tự cho người dùng và cung cấp thông tin cho người dùng thông qua thư điện tử;
 • Phối hợp với các tổ chức bên thứ ba (Bộ Y tế và các tổ chức tương tự);
 • Quản trị hệ thống và báo cáo thông tin thống kê tổng hợp về các hình thức trình duyệt và các hoạt động không xác định danh tính của các cá nhân;
 • Quản trị Trang Thông Tin Điện Tử và sử dụng cho các mục đích điều hành nội bộ, bao gồm các mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu và khảo sát.
Chúng tôi bảo đảm rằng thông tin cá nhân chỉ được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ cho các mục đích trên; MIMS sẽ bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân hiện hành cũng như các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trong trường hợp nếu có bên trung gian sử dụng thông tin, thông tin cá nhân được tiết lộ cho bên trung gian đó sẽ được quản lý bằng các biện pháp và hình thức bảo đảm an toàn và bảo mật giống như được áp dụng tại MIMS.
2. Những thông tin được thu thập
 1. Thông tin cá nhân và thông tin liên quan tới các Tài Khoản Người Dùng: MIMS sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý vị liên quan tới các tài khoản quý vị mở tại MIMS, như tên (họ và tên), địa chỉ thư điện tử, thông tin khác về nghề nghiệp như chuyên môn và nghề nghiệp, số điện thoại (bao gồm cả số điện thoại di động), địa chỉ, chức vụ và thông tin khác cần thiết để đăng ký tư cách Người Dùng trên Trang Thông Tin Điện Tử. MIMS cũng có thể thu thập các nội dung do quý vị tạo ra được quý vị tải lên Trang Thông Tin Điện Tử (“Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra” hay “UGC”) và thông tin cá nhân khác cần thiết cho MIMS Point/Đầu mối Liên lạc của MIMS và chiến dịch của MIMS trong trường hợp MIMS cần trao giải thưởng/phần thưởng cho quý vị.
 2. Các tính năng tương tác với bên thứ ba: Quý vị có thể tham gia sử dụng các Dịch Vụ trên Trang Thông Tin Điện Tử khi MIMS hợp tác với bên thứ ba, như dịch vụ Đào tạo Y khoa Liên tục (“CME”). Quý vị có thể phải cung cấp thông tin cá nhân bổ sung để MIMS cung cấp cho quý vị các Dịch Vụ này.
 3. Các nhà quảng cáo: MIMS không kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo tên các trang của các nhà quảng cáo đó. Khi quý vị bấm vào các liên kết và/hoặc biểu ngữ quảng cáo đưa quý vị rời khỏi các Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi để chuyển đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba, quý vị sẽ phải tuân thủ theo quy định của các chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bên thư ba đó.
 4. Thông tin liên quan tới tình trạng sử dụng: MIMS sẽ thu thập thông tin liên quan đến các thiết bị được quý vị sử dụng để truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc Dịch Vụ cũng như thông tin từ các thiết bị này. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt và thiết bị, các trang thông tin điện tử quý vị đã xem trước khi truy cập vào trang của MIMS và thông tin xác định danh tính cá nhân liên quan đến các thiết bị được sử dụng. Ngoài ra, có thể có các trường hợp các thiết bị được sử dụng (tùy thuộc vào cài đặt) truyền thông tin vị trí đến Trang Thông Tin Điện Tử.
 5. Thông tin liên quan đến Cookie và các công nghệ khác: MIMS đang cung cấp, cải tiến và bảo vệ Trang Thông Tin Điện Tử thông qua việc sử dụng các Cookie và các công nghệ khác. Ví dụ, thông qua việc sử dụng các Cookie, MIMS có thể lưu trữ Tên Người Dùng cho các lần truy cập tiếp theo của quý vị hoặc nắm được tình trạng sử dụng Dịch Vụ. MIMS đang nỗ lực nâng cao Dịch Vụ dựa trên các thông tin này. Mặc dù quý vị có thể từ chối sử dụng các Cookie dựa trên việc cài đặt trình duyệt của quý vị, việc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý vị có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nếu quý vị từ chối sử dụng các Cookie.
3. Các bên có thể được MIMS chia sẻ/tiết lộ thông tin cá nhân
Trong một số trường hợp, MIMS có thể chia sẻ/tiết lộ thông tin cá nhân với các bên khác như được đề cập dưới đây.
 1. Các bên thứ ba có quan hệ hợp tác hoặc hợp đồng với MIMS: MIMS đã hợp tác và ký kết hợp đồng với các bên thứ ba để đạt được các mục đích đề cập trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Có thể có các trường hợp thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang Thông Tin Điện Tử được chia sẻ với các bên thứ ba này.

  Nếu quý vị là cán bộ y tế, chúng tôi có thể yêu cầu bên thứ ba xác nhận tình trạng giấy phép hành nghề của quý vị cũng như các thông tin khác từ các cơ sở dữ liệu hiện có về cán bộ y tế. Bất kể có quy định trái ngược trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này, chúng tôi có thể cung cấp cho các công ty và cá nhân này các thông tin cá nhân về quý vị để họ có thể thực hiện các trách nhiệm của mình đối với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu họ phải đồng ý giới hạn việc sử dụng các thông tin cá nhân này cũng như nhất trí tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các trách nhiệm này.
 2. Các nhà quảng cáo: Khi quý vị xem quảng cáo thông qua các Dịch Vụ, MIMS có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý vị (như tên, chuyên môn và quốc gia cư trú) cũng như thông tin về việc sử dụng các Dịch Vụ của quý vị (ví dụ quý vị có xem, tương tác hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về nội dung quảng cáo hay không) cho các nhà quảng cáo và các đại diện của họ hoặc cho các nhà quảng cáo tiềm năng và các đại diện của họ. Ngoài ra, khi quý vị trở thành một người dùng đã đăng ký các Dịch Vụ, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà quảng cáo tiềm năng và các đại diện của họ.

  Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ cung cấp cho các nhà quảng cáo này thông tin liên hệ cá nhân của quý vị như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại hoặc địa chỉ gửi thư nếu không có chấp thuận của quý vị.
 3. Khảo sát của MIMS: Nhìn chung, các khảo sát này cung cấp cho các bên thứ ba phản hồi cụ thể sử dụng dữ liệu tổng hợp, không thể xác định được danh tính để các bên này sử dụng cho việc phân tích các xu hướng và số liệu thống kê phục vụ cho các mục đích tiếp thị, nghiên cứu và phát triển y học và danh tính của quý vị cũng như phản hồi cụ thể của quý vị cũng sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba này. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, danh tính của quý vị có thể được chia sẻ với các bên thứ ba và/hoặc gắn liền tới các phản hồi cụ thể: (i) chúng tôi được quý vị cho phép, (ii) khi thông tin người dùng phù hợp với dữ liệu của bên thứ ba này và (iii) trên tinh thần thiện chí, chúng tôi tin tưởng rằng pháp luật yêu cầu thực hiện việc này. Trong mọi trường hợp, quyền riêng tư của Người Dùng [Dịch Vụ] của chúng tôi đều được bảo vệ và nếu việc chia sẻ này được phép hoặc được yêu cầu thực hiện, thì các câu trả lời và danh tính của quý vị sẽ vẫn được bảo mật.
 4. Nghề nghiệp tại MIMS: Khi quý vị đăng ký sử dụng dịch vụ Nghề nghiệp tại MIMS, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp số điện thoại và sơ yếu lý lich của mình để cho phép MIMS, người sử dụng lao động hoặc nhà tuyển dụng liên hệ với quý vị để mời quý vị làm việc cho các vị trí tiềm năng. Quý vị sẽ phải đồng ý với chính sách bảo mật thông tin về Nghề nghiệp tại MIMS để được sử dụng các dịch vụ này.
 5. Đào tạo Y khoa Liên tục: Để ghi nhận sự tham gia của quý độc giả vào khóa đào tạo y khoa đã đăng ký, chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin cá nhân được quý vị cung cấp cho Dịch vụ này, như tên, email, nơi làm việc, số giấy phép hành nghề và tiến độ hoàn thành khóa học, với một (các) công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có liên quan đã cùng chúng tôi hợp tác nhằm tài trợ cho khóa đào tạo y khoa này. Thông tin cá nhân của quý độc giả cũng có thể được cung cấp cho các hiệp hội y khoa tương ứng nhằm công nhận và cấp giấy phép/chứng chỉ. Quý độc giả có thể lựa chọn không đăng ký Dịch vụ này nếu không muốn chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
 6. Các công ty liên kết của MIMS: Có thể có các trường hợp thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang MIMS.com được chia sẻ với các công ty liên kết của MIMS để phục vụ các mục đích đề cập trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Ngoài ra, trong trường hợp MIMS tham gia vào hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp, sáp nhập, mua lại, bán tài sản hoặc tương tự, có thể xảy các trường hợp thông tin được thu thập thông qua trang MIMS.com được chuyển giao hoặc chia sẻ như một phần của hoạt động này.
4. Khả năng tiết lộ thông tin
MIMS có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho một bên thứ ba (a) khi việc tiết lộ này cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, (b) khi cần thiết để bảo vệ một người khỏi nguy cơ tử vong hoặc thương tật nghiêm trọng về thân thể, (c) khi cần thiết để ngăn ngừa các hành vi gian lận hoặc lạm dụng đối với MIMS hoặc những Người Dùng, (d) khi cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu của MIMS, (e) khi có lệnh của cơ quan nhà nước hoặc tòa án, (f) khi cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng và nâng cao sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ, (g) khi thông tin được sử dụng dưới hình thức thông tin thống kê trong đó không có khả năng xác định được thông tin cá nhân, (h) khi đã có được chấp thuận của người dùng (i) khi MIMS xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý.
5. Chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài
Thông tin cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ hoặc chuyển cho các bên thứ ba có liên quan (trong nước hoặc nước ngoài nơi có thể không có mức độ bảo vệ dữ liệu tương tự như quốc gia của bạn) theo quy định của pháp luật phù hợp với quan hệ hợp đồng liên quan (ví dụ trong trường hợp MIMS chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba) hoặc để phục vụ cho các mục đích nêu tại Mục 3 và Mục 4 trên (hoặc có liên quan trực tiếp đến các mục đích này). Do đó, thông qua việc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này và cung cấp các thông tin cá nhân cho MIMS, quý vị đồng ý với việc thông tin cá nhân của quý vị có thể được chuyển giao theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.
6. Phương pháp quản lý thông tin cá nhân của quý vị
MIMS sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết và thích hợp để bảo vệ an toàn cho thông tin cá nhân của quý vị. Ngoài ra, MIMS sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển các tính năng để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của quý vị; tuy nhiên, với điều kiện là MIMS sẽ không bảo đảm việc an toàn tuyệt đối và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại có nguyên nhân do lỗ hổng bảo mật gây ra.
7. Truy cập, lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân
Trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này, MIMS sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị theo các Dịch Vụ. Trong trường hợp quý vị xóa tài khoản của mình và yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị, MIMS sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, trong trường hợp này, xin vui lòng lưu ý các điểm sau: (1) có thể phải cần một khoảng thời gian nhất định để xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị khỏi máy chủ của MIMS và thiết bị sao lưu của máy chủ; (2) trong một số trường hợp, MIMS có thể lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị vì các lý do liên quan tới các nghĩa vụ pháp lý, để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp hoặc để thực thi chấp thuận bằng văn bản liên quan đến MIMS; và (3) MIMS có thể làm ẩn danh thông tin cá nhân và lưu giữ thông tin cá nhân lâu dài để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và các mục đích tương tự.

Nếu quý vị muốn xác minh thông tin cá nhân đã được quý vị gửi cho MIMS hoặc quý vị muốn kiểm tra cách thức MIMS sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của quý vị, quý vị phải tuân thủ quy trình đảm an toàn của MIMS, có nghĩa là MIMS có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng về danh tính trước khi tiết lộ thông tin. Bằng chứng về danh tính này sẽ dưới dạng thông tin đầy đủ về tên và số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc số định danh nhanh (FIN). Do đó, quý vị phải bảo đảm an toàn cho các thông tin này bởi vì quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành động mà MIMS sẽ thực hiện để phản hồi cho yêu cầu của người sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.
8. Liên hệ với quý vị
Trong phạm vi các phương thức liên lạc đã được quý vị cung cấp cho MIMS (mà có thể bao gồm số điện thoại và số fax của quý vị) được hoặc sẽ được liệt kê trong danh bạ xin đừng gọi (“DNC”) hoặc các quy định tương tự tại quốc gia của quý vị, thì bằng việc đồng ý với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này thông qua việc chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng của MIMS hoặc bằng các hình thức biểu thị khác, quý vị đồng ý chắc chắn và rõ ràng rằng quý vị cho MIMS được liên hệ với quý vị bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc đã được quý vị cung cấp cho MIMS, bao gồm sử dụng dịch vụ gọi điện thoại qua Internet miễn phí, tin nhắn ngắn, Whatsapp, MMS, fax hoặc các ứng dụng hoặc phương pháp thông tin liên lạc tương tự khác để phục vụ cho các mục đích nêu tại Mục 3 và Mục 4 trên. Điều này nhằm bảo đảm quý vị tiếp tục có quyền sử dụng các Dịch Vụ của MIMS.
9. Sửa đổi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này
Ngoại trừ phạm vi bị giới hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có thể được điều chỉnh hoặc sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải thông báo về việc sửa đổi ở vị trí nổi bật trên Trang Thông Tin Điện Tử. Việc sửa đổi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này sẽ có hiệu lực tại thời điểm Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân được sửa đổi được đăng tải trên Trang Thông Tin Điện Tử.
10. Yêu cầu
Nếu quý vị muốn MIMS điều chỉnh, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin của quý vị đã được MIMS thu thập hoặc nếu quý vị có bất kỳ yêu cầu hoặc quan tâm nào đối với MIMS, Trang Thông Tin Điện Tử, các Dịch Vụ hoặc việc bảo mật thông tin cá nhân, xin vui lòng gửi thư đến địa chỉ enquiry.mims@mims.com.
11. Luật điều chỉnh
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa Singapore, bất kể các nguyên tắc về lựa chọn pháp luật áp dụng.
Cập nhật ngày 04/01/2022 (ENG/VN Version)