Search

 

เลือกใช้ยาแก้แพ้จมูกอักเสบอย่างไรให้ถูกยา ถูกคน ถูกโรค
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบบ่อยและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลายด้าน อุบัติการณ์ของโรคนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงถึงประมาณ 150 คนต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งนับว่าสูงกว่าประชากรในยุโรปและอเมริกาเหนือซึ่งมีอุบัติการณ์ประมาณ 100 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่แย่ลงนั้นรวมถึงคุณภาพของการนอนหลับ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียในเวลากลางวัน มีผลกระทบต่อความจำ ลดประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงาน ส่งผลระยะยาวให้เกิดโรคเรื้อรังทางสมองและหลอดเลือด หัวใจ และโรคอื่น ๆ

New Molecule

2 New

New Formulation

2 New

New Indication

1 New

Markings
Shape
Form
Color 1
Color 2