Artemether


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Acute uncomplicated falciparum malaria
Adult: 80 mg daily, to be taken with lumefantrine 480 mg daily. Doses to be taken at diagnosis and repeated after 8, 24, 36, 48 and 60 hr. Total doses: 6.
Child: Daily doses based on body wt: 5-14 kg: 20 mg with lumefantrine 120 mg; 15-24 kg: 40 mg with lumefantrine 240 mg; 25-34 kg: 60 mg with lumefantrine 360 mg and >34 kg: 80 mg with lumefantrine 480 mg. Doses to be taken at diagnosis and repeated after 8, 24, 36, 48 and 60 hr. Total doses: 6.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Pregnancy and lactation. Avoid concomitant use of drugs known to prolong QT interval or monitor such patients.
Tác dụng không mong muốn
Mild GI disturbance, dizziness, tinnitus, reduction in reticulocyte and leucocyte counts, nausea, vomiting, abdominal pain, bradycardia, 1st-degree heart block, transient increase in serum transaminases.
Tương tác
Artemether causes QT prolongation in some patients. Thus concomitant use of erythromycin, terfenadine, procainamide, quinidine, disopyramide, amiodarone, bretylium, bepridil, sotalol, astemizole, probucol, tricyclic antidepressants, phenothiazines may be avoided.
Tác dụng
Description: Artemether is a potent and rapidly acting blood schizontocide, which is highly efficacious in treating chloroquine-resistant falciparum malaria, and complicated falciparum malaria including cerebral malaria. Its quick onset of effect and high efficacy in bringing down the parasite load are the properties which make this drug a suitable therapeutic option against falciparum infection.
Pharmacokinetics:
Metabolism: Rapidly hydrolysed to the active metabolite dihydroartemisinin.
Excretion: Elimination half-life: about 4-11 hr after IM or oral admin.
Bảo quản
Store below 30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc chống sốt rét
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Artemether từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Artemether suppo 40 & 80
  • Artesiane
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in