Bepridil


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Angina pectoris
Adult: Initially, 200 mg/day. If necessary, increase to 300 mg/day after 10 days. Max dose: 400 mg once daily.
Elderly: Dose reduction may be necessary.
Suy thận
Dose reduction may be necessary.
Suy gan
Dose reduction may be necessary.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Hypersensitivity, history of serious ventricular or atrial arrhythmias, uncompensated cardiac insufficiency, congenital QT interval prolongation.
Thận trọng
Lactation; pregnancy; history of idiopathic hypertrophic subaortic stenosis, 2nd or 3rd ° AV block, cardiogenic shock; CHF; significant hypotension; severe left ventricular dysfunction; hypertrophic cardiomyopathy (especially obstructive); concomitant therapy with β-blockers or digoxin; oedema; increased intracranial pressure with cranial tumours; elderly; children <18 yr; impaired renal or hepatic function. Abrupt withdrawal may cause chest pain. Avoid use in patients in the immediate period postinfarction.
Tác dụng không mong muốn
Dizziness, nausea, dyspnea, bradycardia, oedema, palpitations, QT prolongation, CHF, nervousness, headache, drowsiness, psychiatric disturbances, insomnia, rash, sexual dysfunction, GI disturbances, weakness, tremor, paraesthesia, blurred vision, tinnitus, rhinitis, dyspnoea, cough, flu syndrome, diaphoresis, akathisia, arrhythmia, leukopenia, neutropenia, ventricular torsade de pointes.
Tương tác
Inhibits CYP206. Bioavailability increased by H2-blocker. Use with β-blockers may increase cardiac depressant effects on AV conduction. May increase serum levels/effects of carbamazepine, ciclosporin, digitalis, quinidine and theophylline. Concurrent use with fentanyl may increase hypotension.
Potentially Fatal: Increased risk of toxicity with amprenavir, ritonavir, sparfloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin. Concurrent admin with ritonavir, amprenavir, sparfloxacin, cisapride, other drugs that prolong QT interval.
Tương tác với thức ăn
Garlic may increase antihypertensive effects. Dong Quai has oestrogenic activity. Ephedra, yohimbe and ginseng may worsen hypertension. St John's wort.
Tác dụng
Description: Bepridil inhibits calcium ion from entering the "slow channels" of vascular smooth muscle and myocardium during depolarization, thus causing relaxation of coronary vascular smooth muscle and coronary vasodilatation. It may also inhibit fast sodium channels (inward), which may account for some of its side effects; a direct bradycardia effect has been postulated via direct action on the SA node.
Onset: 1 hr.
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng calci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bepridil từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in