Chlormethine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Mycosis fungoides
Adult: Apply a thin film once daily to the affected area.
Thận trọng
Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Immune system disorders: Hypersensitivity.
Skin and subcutaneous tissue disorders: Dermatitis, skin infections, pruritus, skin ulceration, skin blister, hyperpigmentation.
Intracavitary/IV/Parenteral/Topical: D
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid any contact with mucous membranes.
Chỉ số theo dõi
Monitor for hypersensitivity and skin reactions.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Chlormethine is a bifunctional alkylating agent that inhibits rapidly proliferating cells.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Chlormethine

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 4033, Mechlorethamine. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Mechlorethamine. Accessed Sept. 24, 2020.

Bảo quản
Unopened tubes: Store between -15 to - 25°C. After defrosting: Store between 2-8°C.
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01AA05 - chlormethine ; Belongs to the class of alkylating agents, nitrogen mustard analogues. Used in the treatment of cancer.
Tài liệu tham khảo
Buckingham R (ed). Chlormethine Hydrochloride. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 29/06/2020.

Joint Formulary Committee. Chlormethine. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 29/06/2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Chlormethine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in