Clofoctol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Rectal
Respiratory tract infections
Adult: 750 mg bid.
Tác dụng không mong muốn
Coma, respiratory depression, hypotension, hypothermia, pneumonia may follow increased respiratory secretion. Endotracheal intubation may be required if the patient is unconscious. Admin of activated charcoal in patients if present within 1 hr of ingestion. Treatment is supportive with close monitoring of electrolytes, CV, respiratory and renal functions. If no improvement after 24 hr of supportive care, consider charcoal haemoperfusion.
Tác dụng
Description: Clofoctol has bacteriostatic or bactericidal activity against gram-positive organisms e.g. staphylococci and streptococci.
Phân loại MIMS
Các loại kháng sinh khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Clofoctol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in