Dipivefrine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Ocular hypertension, Open-angle glaucoma
Adult: As hydrochloride: Instil 1 drop of 0.1% soln in the eye/s every 12 hr.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Patients with narrow angles, since any pupillary dilatation may cause an attack of angle-closure glaucoma.
Thận trọng
Aphakic patients; lactation.
Tác dụng không mong muốn
Ocular hyperaemia, burning, stinging, irritation, follicular conjunctivitis, mydriasis, allergic reactions, adrenochrome deposits in the conjunctiva and cornea, headache, browache and eye pain. Very rarely, tachycardia and hypertension may occur.
Potentially Fatal: Generally well tolerated. Side effects fewer when compared to epinephrine drops.
Tương tác
Additive ocular hypotensive effects with other anti-glaucoma drugs.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Dipivefrine is a prodrug of adrenaline. It reduces IOP by decreasing aqueous production and by enhancing outflow.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng nhãn áp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Dipivefrine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in