Estrone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Menopausal hormone replacement therapy, Prophylaxis of osteoporosis
Adult: 1.4-2.8 mg daily in a cyclical or continuous regimen, usually given with estradiol and estriol. Cyclical progestogen should be given for 12-14 days of each cycle in women with intact uterus.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; undiagnosed vaginal bleeding; thrombophlebitis or thromboembolic disorders; breast carcinoma except in selected patients being treated for metastatic disease; oestrogen-dependent tumor; porphyria; pregnancy.
Thận trọng
Conditions exacerbated by fluid retention; hypercalcaemia, CV and gallbladder disease; lipid effects; familial defects of lipoprotein metabolism. Children (premature closure of epiphyses). May increase BP, risk of venous thromboembolism, risk of breast cancer, size of preexisting uterine leiomyomata and risk of benign hepatic adenoma. Lactation. Vaginal tablet: Severe atrophic vaginal mucosa or following gynaecological surgery.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, genitourinary changes, haematologic disorders, CV and CNS effects, endocrine and metabolic disorders, cholestatic jaundice, local skin reactions, chorea, contact lens intolerance, steeping of corneal curvature, pulmonary thromboembolism, carbohydrate intolerance.
Tương tác
Substrate of CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4; inhibits CYP1A2; induces CYP3A4. Effect decrease by rifampin, nelfinavir, ritonavir and anticonvulsants, folic acid.
Tương tác với thức ăn
Black cohosh, dong quai, red clover, saw palmetto, ginseng, St. John's wort.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Reduced response to metyrapone test. May interfere with thyroid function and glucose tolerance tests.
Tác dụng
Description: Estrone is a naturally occurring steroidal oestrogen.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Estrone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in