Etynodiol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Contraception
Adult: 500 mcg daily when used alone or 1-2 mg when used as a combination contraceptive.
Chống chỉ định
Pregnancy, undiagnosed vag bleeding, severe arterial disease, liver adenoma, severe hepatic impairment, porphyria, after evacuation of hydatidiform mole; history of breast cancer.
Thận trọng
Heart disease, sex-steroid dependent cancer, past ectopic pregnancy, malabsorption syndromes, functional ovarian cysts, active liver disease, recurrent cholestatic jaundice, history of jaundice in pregnancy, history of CV or renal impairment, diabetes mellitus, asthma, epilepsy, migraine, depression and thromboembolism; lactation.
Tác dụng không mong muốn
Menstrual irregularities; nausea, vomiting, headache, dizziness, breast discomfort, gynecomastia, depression, skin disorders, disturbance of appetite, wt changes, fluid retention, oedema, changes in libido, cholestatic jaundice, hair loss or hirsutism.
Tương tác
Reduced efficacy with enzyme-inducing drugs; aminoglutethimide. May inhibit ciclosporin metabolism.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Etynodiol is a progestogen that is used as a contraceptive either alone or in combination with other oral contraceptives.
Phân loại MIMS
Thuốc uống ngừa thai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Etynodiol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in