Feprazone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Pain and inflammation associated with musculoskeletal and joint disorders
Adult: As 5% cream: Apply as directed.
Chống chỉ định
Previous or active peptic ulceration.
Thận trọng
Allergic disorders, coagulation defects; renal, cardiac or hepatic impairment; history of cardiac failure, left ventricular dysfunction, hypertension, or in patients with oedema due to other reasons; elderly, pregnancy and lactation. Feprazone should be withdrawn if GI lesions develop.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances and ulceration; hypersensitivity reactions, CNS effects, tinnitus, photosensitivity, haematuria; blood disorders, fluid retention, raised blood pressure.
Tương tác
Antidepressant, SSRIs and venlafaxine may increase risk of bleeding when given with NSAIDs. Risk of side effects increased with concomitant use of aspirin, ciclosporin, ketorolac or other NSAIDs. Lithium and methotrexate may increase risk of toxicity of NSAIDs. Effects of coumarins, phenindione, phenytoin and sulphonylureas are enhanced.
Tác dụng
Description: Feprazone is a phenylbutazone derivative NSAID.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Feprazone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in