Formaldehyde


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Verruca palmaris, Verruca plantaris
Adult: A 3% v/v solution or 0.75% water-miscible gel can be applied onto the affected areas.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Sensitivity. Avoid contact with eyes, nose and mucous membranes.
Tác dụng không mong muốn
Topical: whitening and hardening of skin; contact dermatitis, sensitivity reactions. Oral: intense pain accompanied by inflammation, ulceration, necrosis of mucous membranes; vomiting, haematemesis, blood-stained diarrhoea; haematuria, anuria, metabolic acidosis, vertigo, convulsions, loss of consciousness; circulatory failure.
Tương tác
Formaldehyde decreases antimicrobial effects of drugs by reacting with protein.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Formaldehyde hardens the epidermis when applied to intact skin making the infected layer tough and whitish.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus dùng tại chỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Formaldehyde từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Veybirol-Tyrothricine
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in