Hetacillin


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Hypersensitivity; infectious mononucleosis; lymphatic leukaemia; HIV infection.
Thận trọng
Very high doses in poor renal function (risk of neurotoxicity) or heart failure. Avoid contact, skin sensitization may occur. Monitor serum K concentration, renal and hematological status. Spirochete infections particularly syphilis; suprainfection with penicillin-resistant organisms with prolonged use; avoid intrathecal route.
Tác dụng không mong muốn
Hypersensitivity reactions including uticaria; fever; joint pains; rashes; angioedema; serum sickness-like reactions; haemolytic anaemia; interstitial nephritis; neutropaenia; thrombocytopaenia; CNS toxicity including convulsions; antibiotic-associated colitis. GI effects; pseudomembranous colitis; erythematous maculopapular erruptions.
Potentially Fatal: Anaphylaxis.
Tương tác
Probenecid prolongs T1/2 of hetacillin. Bacteriostatic drugs eg chloramphenicol, tetracyclines; other antibacterials; anticoagulants.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with diagnostic tests for urinary glucose using copper sulfate, direct Coomb's test, and test for urinary or serum proteins. May interfere with diagnostic tests that use bacteria.
Tác dụng
Description: Hetacillin is a β-lactam antibiotic which is converted in the body to ampicillin and has action similar to those of ampicillin.
Phân loại MIMS
Penicillin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Hetacillin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in