Ipriflavone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Osteopetrosis
Adult: 200 mg tid.
Thận trọng
Women with history of oestrogen-dependent breast cancer.
Tác dụng không mong muốn
Lymphopenia.
Tương tác
May inhibit metabolism of theophylline, caffeine, clozapine, haloperidol, tacrine, NSAIDs, phenytoin, warfarin, zafirlukast.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Ipriflavone, a synthetic isoflavonoid, inhibits bone resorption by inhibiting osteoclasts, and stimulates new bone growth by activating osteoblasts.
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ipriflavone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in