Isepamicin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Parenteral
Susceptible infections
Adult: Up to 15 mg/kg daily by IM injection or IV infusion in 2 divided doses. Adjust dose based on serum isepamicin conc monitoring. Total dose should not exceed 1.5 g/day.
Chống chỉ định
Pregnancy; hypersensitivity.
Thận trọng
Myasthenia gravis; regular assessment of auditory and renal function is necessary in patients with additional risk factors. Cystic fibrosis, obesity.
Tác dụng không mong muốn
Ototoxicity; nephrotoxicity; electrolyte disturbances; respiratory depression; muscular paralysis; cross-sensitivity with other aminoglycosides.
Tương tác
Other nephrotoxic drugs eg, vancomycin, cephalosphorins, ciclosporin, cisplatin and fludarabine; potentially ototoxic drugs eg, ethacrynic acid, furosemide; neuromuscular-blocking agents; general anesthetics; opioids; β-lactams; dimenhydrinate.
Tác dụng
Description: Isepamicin is a semisynthetic aminoglycoside which inhibits protein synthesis by binding to 30s and 50s ribosomal subunits in susceptible bacteria.
Phân loại MIMS
Aminoglycosid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Isepamicin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in