Lodoxamide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Allergic conjunctivitis
Adult: As 0.1% soln: Instill 1-2 drops into affected eye(s) 4 times daily.
Child: ≥4 yr Same as adult dose.
Thận trọng
Childn. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Significant: Eye irritation (e.g. burning, stinging, discomfort), blurred vision or visual disturbances.
Nervous: Headache, dizziness, drowsiness, somnolence.
GI: Nausea, stomach discomfort.
Resp: Dry nose, sneezing.
Ophthalmologic: Eye itching, foreign body sensation of eye, dry eye, crystalline eye deposit, lacrimation, ocular hyperaemia, ocular oedema, xerophthalmia, asthenopia, blepharitis, chemosis, corneal abrasion, corneal erosion, corneal ulcer, epitheliopathy, eye pain, keratitis, ocular warming sensation, swelling of eye.
Dermatologic: Skin rash.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
This drug may cause temporary blurred vision or visual disturbances, if affected, do not drive or operate machinery. Remove contact lenses prior to ophth admin and reinsert after 15 min.
Tác dụng
Description: Lodoxamide is a mast cell stabiliser that inhibits release and activation of inflammatory mediators (e.g. histamine, leukotrienes) from conjunctival tissues thus inhibiting type 1 immediate hypersensitivity reactions.
Pharmacokinetics:
Excretion: Mainly via urine, 83%. Elimination half-life: 8.5 hr.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Lodoxamide

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Lodoxamide, CID=44564, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lodoxamide (accessed on Jan. 22, 2020)

Bảo quản
Store below 25°C. Do not freeze.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng / Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa
Phân loại ATC
S01GX05 - lodoxamide ; Belongs to the class of other ophthalmologic antiallergics.
Tài liệu tham khảo
Anon. Lodoxamide. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 05/07/2017.

Buckingham R (ed). Lodoxamide. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 05/07/2017.

Joint Formulary Committee. Lodoxamide. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 05/07/2017.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Lodoxamide Tromethamine (EENT). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 05/07/2017.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Lodoxamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Alomide
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in