Metergoline


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hyperprolactinaemia
Adult: 12 mg daily in divided doses, up to 24 mg daily in hyperprolactinaemic men.
Chống chỉ định
Lactation (discontinue from the 1st day of treatment).
Thận trọng
Pregnancy may occur during treatment for amenorrhoea-galactorrhoea, even without resumption of menstruation. Perform pregnancy test every 20 days and discontinue treatment. Nonhormonal contraceptives may be used.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, insomnia, drowsiness, anxiety, dizziness, weakness.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Metergoline, an ergot derivative, is a dopamine agonist with actions similar to bromocriptine. It is also a serotonin antagonist. It appears to take part in hypothalamic-pituitary neuroendocrine control, stimulating adrenocorticotropic hormone and prolactin release.
Pharmacokinetics:
Absorption: Well-absorbed (oral).
Metabolism: Extensively hepatic.
Excretion: Via faeces (70-80%).
Phân loại MIMS
Thuốc trị đau nửa đầu / Các thuốc khác ảnh hưởng sự điều hòa hormon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Metergoline từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in