Methdilazine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypersensitivity reactions, Pruritic skin disorders
Adult: 8-16 mg bid.
Child: 3-6 yr: 0.3 mg/kg/day, max 8 mg/day. 6-12 yr: 4 mg bid.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Chống chỉ định
Neonates; narrow-angle glaucoma; GI tract/urinary outflow obstruction, paralytic ileus.
Thận trọng
Elderly; caution in driving; peptic ulcer; epilepsy; severe CV disease, benign prostatic hyperplasia; pregnancy and lactation; asthma, bronchitis; hepatic or renal impairment; Parkinson's disease.
Tác dụng không mong muốn
Drowsiness, CNS depression, paradoxical excitation (children). Dry mouth, blurring of vision; constipation, retention of urine; bradycardia followed by tachycardia and arrhythmias. GI disturbances; blood dyscrasias; giddiness; hypotension; headache; asthma; tremors; photosensitivity; jaundice; menstrual disorders.
Tương tác
Potentiates CNS depressant action of alcohol, barbiturates, hypnotics, opioid analgesics, sedatives and neuroleptics. Antimuscarinic effects potentiated by MAOIs, atropine and TCAs. May reduce effect of levodopa.
Tương tác với thức ăn
None reported.
Tác dụng
Description: Methdilazine, a phenothiazine derivative, is a sedating antihistamine with antimuscarinic and possibly some serotonin-antagonist properties.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Methdilazine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in