Midecamycin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Susceptible infections
Adult: As acetate: 0.9-1.8 g daily in 2-3 divided doses.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Patients who previously developed liver disorders while receiving the drug.
Thận trọng
Hepatic or renal impairment; prolongation of QT interval; porphyria; pregnancy; lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances; hypersensitivity reactions; cholestatic jaundice; CV effects; myasthenia-like syndrome.
Tương tác
Other drugs known to prolong QT interval. May reduce effect of oral contaceptives. Concentration possibly increased by cimetidine. Increased plasma concentration of warfarin, digoxin, theophylline, carbamazepine, ciclosporin. Increased risk of peripheral ischaemia with ergotamine.
Potentially Fatal: Ventricular arrhythmias with astemizole, terfenadine and cisapride.
Tác dụng
Description: Midecamycin binds reversibly to 50S ribosomal subunit causing blockade of transpeptidation/translocation reactions, inhibition of protein synthesis and thus inhibition of cell growth. Midecamycin has similar uses to erythromycin but is less active.
Phân loại MIMS
Macrolid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Midecamycin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Miotin
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in