Naphazoline


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Nasal
Nasal congestion
Adult: As 0.05% soln: 1-2 drops in each nostril up to 6 hrly for 3 days.
Child: ≥12 yr Same as adult dose.

Ophthalmic
Conjunctival decongestant
Adult: As 0.1% soln: Instill 1-2 drops onto conjunctival sac 3-4 hrly, as needed.

Ophthalmic
Minor eye irritation
Adult: As 0.012% soln: Instill 1-2 drops into affected eye(s) bid or tid.
Child: ≥12 yr Same as adult dose.
Chống chỉ định
Ophth: Narrow-angle glaucoma, corneal damage, acute iritis and other serious eye disease.
Thận trọng
Patient w/ CV disease, HTN, DM, hyperthyroidism, local infection or injury. Childn. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Significant: Rebound vasodilation or congestion (prolonged/frequent use).
Nervous: Nervousness, headache, drowsiness, dizziness, weakness.
GI: Nausea.
CV: Cardiac irregularities, HTN.
Resp: Burning, stinging, sneezing, increased discharge (nasal).
Endocrine: Hyperglycaemia.
Ophthalmologic: Mydriasis, ocular hyperaemia, increased redness, irritation, discomfort, blurred vision, punctuate keratitis, lacrimation, increased intraocular pressure.
Dermatologic: Sweating.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
This drug may cause drowsiness, temporary blurred vision, and transient mydriasis, if affected, do not drive or operate machinery. Remove contact lenses prior to ophth admin and reinsert after 10-15 min.
Tương tác
Potentially Fatal: May cause hypertensive crisis w/ MAOI(s).
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Naphazoline is an alpha adrenergic receptor agonist which causes vasoconstriction by stimulating arterioles of the conjunctiva and nasal mucosa thus reducing swelling, redness and discomfort when applied to mucous membranes.
Onset: Conjunctival vasoconstriction: W/in 10 min.
Duration: 2-6 hr.
Pharmacokinetics:
Absorption: May be absorbed systemically.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Naphazoline

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Naphazoline, CID=4436, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Naphazoline (accessed on Jan. 22, 2020)

Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc chống sung huyết mũi & các chế phẩm khác dùng cho mũi / Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa
Phân loại ATC
S01GA01 - naphazoline ; Belongs to the class of sympathomimetics used as ophthalmologic decongestants.
R01AA08 - naphazoline ; Belongs to the class of topical sympathomimetic agents used as nasal decongestants.
Tài liệu tham khảo
Anon. Naphazoline (Ophthalmic). Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 28/09/2017.

Buckingham R (ed). Naphazoline. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 28/09/2017.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Naphazoline Hydrochloride (EENT). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 28/09/2017.

Naphcon Solution (Alcon). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 28/09/2017.

Privine Suspension/Drops (Insight Pharmaceuticals LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 28/09/2017.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Naphazoline từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Ghi-niax
  • Iridina Due
  • Rhinex
  • Rhynixsol
  • Subicin
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in