Phenformin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Type 2 diabetes mellitus
Adult: 200-400 mg bid.
Chống chỉ định
Insulin-dependent diabetes, diabetic coma, ketoacidosis, trauma, severe infection, heart failure, recent MI; dehydration. Renal or hepatic impairment.
Thận trọng
Monitor vitamin B12 concentrations annually during long-term treatment. Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Anorexia, nausea, vomiting, diarrhoea, metallic taste, wt loss, skin reactions, acute pancreatitis.
Potentially Fatal: Lactic acidosis, CV adverse effects.
Quá liều
Symptoms: Lactic acidosis. Treatment: Intensive supportive therapy. Glucose or glucagon may be given if hypoglycaemia is present.
Tương tác
May impair vitamin B12 absorption.
Potentially Fatal: Cimetidine may reduce renal clearance of phenformin. Increased risk of lactic acidosis with alcohol, nephrotoxic drugs.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Phenformin is a biguanide antidiabetic. It does not stimulate insulin release but requires the presence of insulin to exhibit its hypoglycaemic effect. It delays glucose absorption from the GI tract, increases insulin sensitivity and glucose uptake, and inhibits gluconeogenesis in the liver.
Pharmacokinetics:
Metabolism: Hepatic.
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Phenformin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in