Piperidolate


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Prostatic enlargement, paralytic ileus, pyloric stenosis, closed-angle glaucoma, myasthenia gravis.
Thận trọng
Childn and elderly; febrile conditions, tachycardia, acute MI, hypertension, ulcerative colitis, diarrhoea. May impair ability to drive or operate machinery.
Tác dụng không mong muốn
Dryness of mouth, difficulty in swallowing and talking, thirst, reduced bronchial secretions, mydriasis with cycloplegia, photophobia, flushing, dryness of skin, transient bradycardia followed by tachycardia with palpitations and arrhythmias, difficulty in micturition, reduced tone and motility of GIT, vomiting.
Tương tác
Enhanced effect when used with other drugs that have antimuscarinic properties. May affect the absorption of other drugs. Antagonises GI effects of cisapride, metoclopramide and domperidone.
Tác dụng
Description: Piperidolate is a tertiary amine antimuscarinic. It inhibits the action of acetylcholine at post-ganglionic cholinergic sites. It has been given in the symptomatic treatment of smooth muscle pain spasm associated with GI disorders.
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Piperidolate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in